Zum Inhalt springen

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procedurze rekrutacji na stanowisko pracy w firmie Eberspächer Climate Control Systems sp. z o.o.

Chcielibyśmy poinformować Cię, jako ubiegającego się o pracę, o wszelkich formach przetwarzania Twoich danych osobowych w procedurze składania podania o pracę w firmie Eberspächer Climate Control Systems sp. z o.o.                                                                                                        

Pośród różnych intencji, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (inaczej ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, oznaczone dalej skrótem RODO, ang. General Data Protection Regulation - GDPR) ma na celu m.in. zapewnienie, że każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych wie, w jakim zakresie przetwarzane są jej dane osobowe.

Dane osobowe to takie dane, które odnoszą się do Twojej osoby i umożliwiają zidentyfikowanie Ciebie (na przykład Twoje imię i nazwisko, data urodzenia lub numer telefonu komórkowego). W dalszej części będziemy się odwoływać do „danych”, co zawsze oznacza „dane osobowe”. „Przetwarzanie danych” oznacza w dalszej części gromadzenie, przechowywanie, udostępnianie lub inne wykorzystanie danych.

1. Nazwa i dane kontaktowe Administratora:

Stroną odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych jest:

Eberspächer Climate Control Systems sp. z o.o.
z siedzibą w Godzikowicach pod adresem 
Godzikowice 50, 55-200 Oława,
e-mail: PL-OL-Rekrutacja[at]eberspaecher.com
tel. +48 (71) 74 76 000

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych wszystkich placówek fimy Eberspächer Group są następujące:

Eberspächer Climate Control Systems GmbH
Eberspächerstraße 24
73730 Esslingen
E-mail: datenschutz[at]eberspaecher.com

Dla lepszej obsługi tych, których dane przetwarzamy, powołaliśmy również koordynatora ds. Ochrony danych osobowych. Możesz się z nim skontaktować korzystając z poniższych danych:

Marcin Mrozik,
e-mail: Privacy-CCAL[at]eberspaecher.com

3. Dane, które przetwarzamy

W ramach procedury składania podania o pracę w naszej firmie zbieramy dane o Tobie, które przesyłasz do nas. Poniżej przedstawiamy przegląd danych, które przetwarzamy, w jakim celu i na jakiej podstawie prawnej oraz jak długo przechowujemy te dane.

Dane wynikające z otrzymania dokumentów aplikacyjnych i rozmów kwalifikacyjnych

Odnosząc się do Twojego podania o pracę, w naszej firmie przetwarzamy dane zawarte w Twoich dokumentach aplikacyjnych, które dostarczasz nam osobiście lub za pośrednictwem portalu rekrutacyjnego, poczty e-mail, tradycyjnej poczty oraz w wyniku rozmów kwalifikacyjnych z Tobą. Dodatkowo, w ramach podania o pracę otrzymujemy dane, które podajesz, wypełniając odpowiedni formularz na portalu rekrutacyjnym. Są to zazwyczaj następujące dane:

Dane, które przetwarzamy: Imię i nazwisko, data urodzenia, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail, informacje dotyczące kwalifikacji, doświadczenia zawodowego oraz wykształcenia, certyfikacji, w niektórych przypadkach hobby i zainteresowania, fotografia, wewnętrzne pisemne zapisy z rozmów kwalifikacyjnych z tobą (jeśli dotyczy). 

Oprócz wyżej wymienionych danych, dla studentów i uczestników szkoleń technicznych, będziemy zbierać i przetwarzać dane o Tobie, jeśli będziesz uczestniczyć w internetowej procedurze testowej, którą zleciliśmy.

Cel przetwarzania: Wszystkie powyższe dane są wykorzystywane wyłącznie do przeglądu i oceny twojego podania o pracę oraz do osobistego kontaktu z Tobą w związku z procesem rekrutacji

Jeśli wyraziłeś zgodę na to, aby twoje podanie o pracę i powiązane z nim dane mogły być rozpatrywane na inne stanowiska w firmach z Grupy Eberspächer, odpowiednie oddziały Eberspächer Group będą przetwarzać Twoje dane, w celu zapoznania się z nimi i oceny czy możliwe jest zaoferowanie Ci stanowiska i zatrudnienie Cię jako pracownika.

Jeśli przyjmiesz ofertę zatrudnienia w firmie w Grupie Eberspächer, zapiszemy Twoje dane, aby nawiązać z Tobą współpracę. W takim przypadku otrzymasz dodatkowe informacje na temat przetwarzania swoich danych w  pracy w odpowiedniej firmie w Grupie Eberspächer, w momencie podawania dodatkowych danych niezbędnych do nawiązania stosunku pracy.

Podstawy prawne przetwarzania:Twoje dane przetwarzane w związku z ubieganiem się o pracę, w tym na konkretne stanowisko, przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 i art. 229 Kodeksu Pracy oraz aktami wykonawczymi. Jeśli poza danymi przewidzianymi przez wyżej wymienione przepisy przekazujesz nam inne dane, możemy je przetwarzać jeśli otrzymaliśmy od Ciebie stosowną zgodę, tj. na podst. art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Jeśli dane dotyczą tak zwanych specjalnych kategorii danych osobowych, takich jak dane dotyczące zdrowia, które przekazują nam Państwo samodzielnie (na przykład informacje o poważnym kalectwie), przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnej art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. wyraził/a Pani/Pan wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach.

Jeśli wyraziłeś zgodę na to, aby Twoje podanie o pracę i powiązane z nim dane mogły być rozpatrywane na inne stanowiska w oddziałach Grupy Eberspächer, przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej przez ciebie zgody, a zatem na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Okres przetwarzania danych:Zasadniczo przechowujemy Twoje dane tak długo, jak jest to wymagane w związku z zatrudnieniem. Jeśli złożyłeś podanie o określoną pracę, ale zostało ono odrzucone lub wycofałeś podanie o pracę, twoje dane zostaną usunięte najpóźniej 3 miesiące po tym czasie, chyba że zapisanie danych jest wymagane z powodów prawnych lub w celu zachowania zgodności z przepisami ustawowymi. Dotyczy to również sytuacji, w której usunąłeś swój profil w naszym portalu dla kandydatów. Nie otrzymasz osobnego powiadomienia o usunięciu Twoich danych.

Jeśli wyraziłaś/eś zgodę na wykorzystanie podania o pracę w kolejnych rekrutacjach, a Twoje odpowiednie dane zostaną wzięte pod uwagę przy innych stanowiskach w miejscu pracy, a także w innych miejscach w grupie Eberspächer, Twoje dane zostaną usunięte najpóźniej po 12 miesiącach. W przypadku danych w portalu dla kandydatów zostaną usunięte po upływie 12 miesięcy od ostatniego zalogowania. Nie otrzymasz osobnego powiadomienia o usunięciu Twoich danych.

4. Odbiorcy Twoich danych osobowych

W niektórych przypadkach musimy przekazać niektóre z danych, które przetwarzamy w ramach procedury składania podania o pracę, władzom i osobom spoza naszej firmy (patrz „wyjaśnienia” poniżej). Uporządkowane według kategorii przekazujemy dane do następujących grup odbiorców:

§  Firmy zrzeszone w naszej grupie,

§  Dostawcy usług przetwarzający dane osobowe (zwani podmiotami przetwarzającymi),

§  Podmioty uprawnione na podstawie przepisów.

Wyjaśnienia:Jeśli dane stanowisko zakłada ścisłą współpracę z zespołami w innych spółkach naszej grupy, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom tych spółek. Wszystkie spółki w naszej grupie zapewniają identyczny stopień bezpieczeństwa Twoich danych.

Jeśli jesteśmy prawnie zobowiązani do przekazania Twoich danych upoważnionym podmiotom, przekażemy im Twoje dane w niezbędnym zakresie.

W niektórych przypadkach dostawcy usług, którzy pracują w naszym imieniu, przetwarzają dane za nas. W takim przypadku zawieramy z usługodawcą umowę powierzenia, za pomocą której zobowiązujemy dostawcę usług do starannego i zgodnego z naszymi instrukcjami oraz z prawem przetwarzania danych. Gwarantuje to, że Twoje dane osobowe są równie bezpieczne u dostawcy usług jak i u nas.

W przeciwnym razie dostęp do danych osobowych będą mieli wyłącznie pracownicy naszej firmy, którzy będą musieli przejrzeć Twoje dane osobowe w kontekście procedury składania podania o pracę, tj. w szczególności dział zasobów ludzkich i decydenci w dziale specjalistycznym.

5. Twoje prawa w zakresie przetwarzania danych w firmie  Eberspächer Climate Control Systems sp. z o.o.

W odniesieniu do przetwarzania danych w naszej firmie, masz następujące prawa zgodnie z przepisami art. 15 do 22 RODO 

§  Prawo do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są Twoje dane, a jeżeli ma to miejsce, do otrzymania dostępu do tych danych oraz informacji na temat ich przetwarzania (Art. 15 RODO);

§  Prawo do poprawiania (sprostowania) swoich danych (Art. 16 RODO);

§  Prawo do usunięcia danych (Art. 17 RODO);

§  Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (Art. 18 RODO)

§  Prawo do przenoszenia danych (Art. 20 RODO);

§  Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, gdy dokonuje się ono na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e), f) RODO (Art. 21 RODO);

§  Prawo by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa (Art. 22 RODO);

Ponadto, masz prawo do odwołania się do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Traktujemy Twoje prawa bardzo poważnie. Dlatego nie wahaj się skontaktować z nami w tej sprawie pod jeden z adresów e-mail wskazanych powyżej, lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

6. Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie określonych danych

Jeśli wyrazisz lub wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych, to będą one przetwarzane w celu i zakresie na jaki zezwoliłeś. Poinformujemy Cię o charakterze i zakresie przetwarzania danych oraz o sposobie wycofania zgody w momencie, gdy będziesz nam przekazywał swoje dane.

W przypadku, gdy wyrażasz zgodę, masz prawo do odstąpienia od niej. Jeśli wycofasz swoją zgodę, Twoje dane nie będą więcej na jej podstawie przetwarzane. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.