Zum Inhalt springen

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla klientów i partnerów biznesowych (zgodnie z art. 13 RODO)

Poniżej chcielibyśmy poinformować Państwa o gromadzeniu i przetwarzaniu Państwa danych osobowych w związku z relacjami handlowymi z Eberspaecher Climate Control Sp.z o.o. i Państwa prawami w tym zakresie.

1. Administrator

Podmiotem odpowiedzialnym za gromadzenie i przetwarzanie Państwa danych osobowych jest
Eberspaecher Climate Control Sp. z o.o., w Godzikowicach (zwany dalej „Eberspaecher” lub „Administrator”),
adres: Godzikowice 50P, 55-200 Oława, telefon (71) 74 76 000,
e-mail: Privacy-CCAL[at]eberspaecher.com.

2.Inspektor Ochrony Danych

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych grupy Eberspächer Group są następujące:

Eberspächer Climate Control Systems GmbH
Data Protection Officer
Eberspächerstraße 24
73730 Esslingen
e-mail: datenschutz[at]eberspaecher.com

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych osobowych w Eberspaecher prosimy o kontakt z naszym koordynatorem ochrony danych osobowych:

Marcin Mrozik
e-mail: Privacy-CCAL[at]eberspaecher.com 

3. Przetwarzanie danych w związku z relacjami biznesowymi z Eberspaecher

W ramach stosunków handlowych z Eberspaecher przetwarzamy dane osobowe Państwa lub Państwa pracowników.

a.    Kontakt z klientami i partnerami. W ramach współpracy przetwarzamy informacje o Państwa firmie (w szczególności adresy, upoważnieni przedstawiciele i ich dane kontaktowe), informacje o poszczególnych osobach kontaktowych (w szczególności imię i nazwisko, stanowisko, służbowe dane kontaktowe) oraz wszelką komunikację z Państwem. Wykorzystujemy te dane, aby móc skontaktować się z odpowiednią osobą kontaktową, odpowiednio przetwarzać Państwa wnioski i zamówienia oraz utrzymywać nasze relacje biznesowe. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b GDPR.

b.    Zamówienia, zarządzanie zamówieniami i fakturowanie. W ramach realizacji zamówień i rozliczeń gromadzimy informacje zawarte w ofertach, zamówieniach i fakturach oraz dane bankowe. W tym kontekście mogą być również przetwarzane dane kontaktowe osób kontaktowych. Podstawą prawną jest Art. 6 ust. 1 lit. b GDPR. W razie potrzeby otrzymujemy od agencji kredytowej informacje o zdolności kredytowej Państwa firmy. Zapytanie to jest przeprowadzane na podstawie dostarczonych danych firmy i służy nam do lepszej oceny płynności w celu zminimalizowania ryzyka niewywiązania się z płatności. Podstawą prawną dla wyżej wymienionego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w oparciu o nasz uzasadniony interes wyjaśniony powyżej.

c.    Odpowiedzialność za produkt i gwarancja. Przetwarzamy Państwa dane w celu dochodzenia roszczeń prawnych i obrony w sporach prawnych. W celu rozpatrzenia roszczeń prawnych i umownych możemy potrzebować informacji na temat produktów objętych umową, ich montażu i użytkowania, jak również informacji na fakturach. Oprócz danych Państwa Firmy i danych kontaktowych, w ramach procesu weryfikacji reklamacji mogą być przetwarzane również informacje o klientach końcowych zawarte w przedłożonej fakturze i dokumentacji zamówienia. Podstawą prawną jest Art. 6 ust. 1 lit. b RODO

d.    Nadzór i sprawozdawczość. Wykorzystujemy również informacje zawarte w zamówieniach i fakturach do celów wewnętrznej ewidencji kosztów i wyników, kontroli i sprawozdawczości wewnętrznej, co służy nam do zarządzania i opracowywania strategii firmy. Podstawą prawną jest Art. 6 ust. 1 lit. f GDPR. W tym kontekście dane osobowe nie są zazwyczaj przetwarzane..

e.    Cele promocyjne i newsletter. Korzystamy z danych Państwa firmy i danych kontaktowych oraz, w stosownych przypadkach, informacji o poprzednich zamówieniach w celu przesłania Państwu dalszych informacji na temat naszych produktów i usług, które są dla Państwa istotne, jak również istotnych wiadomości, promocji i ofert. Wyślemy je do Państwa pocztą lub e-mailem. W celu skontaktowania się z Państwem za pomocą poczty elektronicznej, wykorzystamy dane kontaktowe, które nam Państwo przekazali. Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się wykorzystaniu swoich danych do celów reklamowych, zawiadamiając nas o tym za pomocą danych kontaktowych określonych w punkcie 1 (np. pocztą elektroniczną lub listownie). Podstawą prawną dla powyższego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f  RODO. Oferujemy również  Newsletter, który regularnie informuje Państwa o naszych produktach i usługach, nowościach, promocjach i ofertach. Z Newslettera można zrezygnować w każdej chwili poprzez link rezygnacji zawarty w newsletterze lub poprzez wysłanie krótkiej wiadomości na adres rezygnacji podany w newsletterze. Podstawą prawną dla powyższego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a. RODO, tj. udzielona uprzednio zgoda.

4. Odbiorcy danych

Dane kontaktowe będą z reguły przetwarzane wyłącznie przez Eberspaecher i nie będą przekazywane osobom trzecim. W niektórych przypadkach dane są przekazywane w ramach grupy przedsiębiorstw Eberspaecher. Dzieje się tak w przypadku, gdy spółka z grupy świadczy na naszą rzecz określone usługi lub gdy istnieją wspólne umowy ramowe. Ponadto dane są przekazywane w przypadkach, w których ustawodawca tego wymaga lub nakłada obowiązek ich przekazywania (np. w ramach kontroli podatkowej przeprowadzanej przez organy podatkowe lub w ramach zapobiegania praniu brudnych pieniędzy). W niektórych przypadkach ujawnienie Państwa danych osobom trzecim jest konieczne w celu ochrony Państwa lub naszych interesów lub wypełnienia naszych zobowiązań umownych. Takie przekazanie danych ma miejsce w szczególności wtedy, gdy wprowadziliśmy zewnętrznych dostawców usług do naszych wewnętrznych procesów. W takich przypadkach usługodawca jest związany instrukcjami i otrzymuje dane tylko w zakresie i przez okres niezbędny do świadczenia usług w każdym przypadku. W niektórych przypadkach zatrudniamy również zewnętrznych konsultantów i audytorów. W celu zapewnienia poufności wszystkich informacji zawsze zawierane są z nimi stosowne umowy.

5. Okres przechowywania

Dane są przechowywane tak długo, jak długo są niezbędne do realizacji opisanego celu oraz przez okres w którym dopuszczalne jest dochodzenie roszczeń wynikających ze stosunków handlowych, lub przechowywanie jest niezbędne do wypełnienia prawnych obowiązków w zakresie rachunkowości.

6. Integralność danych

Wdrożyliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych przed przypadkową utratą, nieuprawnionym użyciem, zmianą lub ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem. Ponadto, dostęp do Państwa danych mają tylko ci pracownicy, którzy potrzebują ich do realizacji celów, dla których dane zostały przez nas pozyskane. Dane będą przetwarzane wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami, a wszyscy pracownicy podlegają obowiązkowi zachowania poufności. Wdrożyliśmy zasady postępowania w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych i zgodnie z wymogami prawa poinformujemy Państwa i każdy odpowiedzialny organ o takim naruszeniu.

7. Twoje prawa

Mają Państwo szereg praw wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych. Mają Państwo prawo w każdej chwili zażądać wglądu do przechowywanych przez nas danych i w razie potrzeby dokonać ich korekty. Mogą Państwo również zażądać usunięcia Państwa danych. Przetwarzanie danych osobowych może zostać ograniczone również wtedy, gdy na przykład mają Państwo wątpliwości co do podstaw prawnych przetwarzania. Mają Państwo również prawo do przekazywania danych, tzn. na żądanie prześlemy Państwu kopię cyfrową dostarczonych przez Państwa danych osobowych. Ponadto jesteśmy zobowiązani do poinformowania Państwa o prawie do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych, tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Masz prawo sprzeciwić się wykorzystywaniu Twoich danych do celów reklamowych. W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z subskrypcji naszego biuletynu informacyjnego, jak opisano powyżej, oraz odwołać każdą zgodę. W celu dochodzenia swoich praw prosimy o kontakt za pomocą danych wskazanych w punkcie 1 powyżej lub z naszym koordynatorem ds. danych osobowych.

 

 

Data: